Mentrau Iaith Cymru

Dathlu Chwedlau Cymru

Postiwyd Thursday October 25th, 2018 yng nghategori Newyddion

Cwis Ysgolion Cymraeg Sir Wrecsam

Ar fore dydd Iau Hydref 25ain, 2018, mewn cydweithrediad â Llyfrgelloedd Sir Wrecsam cynhaliodd Menter Iaith Fflint a Wrecsam gwis i ysgolion cynradd Cymraeg Sir Wrecsam.

Daeth disgyblion blynyddoedd 5 a 6 ysgolion, Bryn Tabor, Bodhyfryd, I.D Hooson a Plas Coch i Ysgoldy Capel y Groes, Wrecsam i gystadlu yn erbyn ei gilydd. Fel dilyniant i gwis Cymraeg Ysgolion Sir Wrecsam 2017, penderfynwyd seilio cwestiynau’r cwis eleni ar ddwy chwedl arall. Y ddwy chwedl oedd ‘Cantre’r Gwaelod’ a ‘Rhys a Meinir’.

Roedd yn amlwg iawn bod y disgyblion wedi bod yn paratoi ac wedi astudio’r ddwy chwedl yn drwyadl iawn gan bod eu dealltwriaeth o’r chwedlau yn wych. Drwy gydol y bore bu’r disgyblion yn gweithio’n galed i ateb cwestiynau amrywiol y cwis.

Dywedodd Anna Prysor Jones, Swyddog Datblygu a Chyfathrebu’r Fenter:

“Hoffem fel Menter ddiolch yn fawr iawn i’r ysgolion a ddaeth i gymryd rhan yn y cwis. Roedd yn bleser cyfarfod pawb a chynnal y cwis mewn cyd-weithrediad â Llyfrgelloedd Sir Wrecsam. Mae diolch arbennig i’w gyfleu i’r disgyblion a ddaeth i gynrychioli eu hysgolion gan eu bod wedi ymddwyn mor dda ac hefyd i’r athrawon am eu paratoi ar gyfer y cwis.”

Unwaith eto eleni, derbyniodd y tîm buddugol y dlws llechen arbennig wedi’i gwneud gan Eirian Evans i’w dychwelyd yn nôl i’w hysgol. Am yr ail flwyddyn yn olynol, daeth Ysgol Bodhfyryd yn fuddugol. Llongyfarchiadau mawr iddynt.

Rhannu gyda ffrindiau