Mentrau Iaith Cymru

Amdanom ni

Beth yw Menter Iaith?

 

Mae 22 Menter Iaith ar draws Cymru yn gweithio i gynyddu a chryfhau’r defnydd o’r Gymraeg yn lleol. Mae pob Menter yn wahanol, yn gwasanaethu ar gyfer anghenion penodol eu hardaloedd. Bydd y Mentrau yn trefnu digwyddiadau yn y gymuned, yn cynnal gweithgareddau i blant a theuluoedd, ac yn cynnig cymorth i fusnesau a gwasanaethau sy’n dymuno defnyddio mwy o’r Gymraeg. Gall eich Menter Iaith leol eich cyfeirio at wasanaethau Cymraeg, dosbarthiadau dysgu Cymraeg, a gweithgareddau Cymraeg yn lleol.

Hanes y Mentrau

Cafodd y Fenter Iaith gyntaf ei sefydlu yng Nghwm Gwendraeth yn Ionawr 1991 mewn ymateb i’r galw gan gymunedau’r ardal am gryfhau gweithgareddau cymunedol Cymraeg yn lleol. Erbyn 1998 roedd pump Menter yn bodoli, sef Cwm Gwendraeth, Aman Tawe, Taf Elai, Maldwyn a Môn.

Ar sail llwyddiant y Mentrau cynnar bu galw am Fentrau tebyg mewn ardaloedd eraill, a daeth gwrifoddolwyr o gymunedau ledled Cymru at ei gilydd i ffurfio eu Mentrau eu hunain. Cafodd Mentrau Iaith Cymru ei sefydlu fel corff cenedlaethol yn 1999 i gefnogi’r Mentrau lleol. Erbyn heddiw, mae 22 o Fentrau Iaith yn bodoli ar draws Cymru, yn ogystal â dwy Fenter sy’n gweithredu fel prosiectau mewn ardaloedd penodol, ym Mangor a Phatagonia.

Mae’r Mentrau Iaith yn fudiadau cymunedol annibynnol sy’n gweithredu ar lawr gwlad i ysgogi newid hirdymor. Mae model y Mentrau yn unigryw i Gymru ac wedi ennyn diddordeb ar draws y byd.

 

 

 

 

 

Uno Menter Iaith Sir y Fflint a Menter Iaith Maelor

Sefydlwyd Menter Iaith Sir y Fflint yn 1997 ac yn 2001 sefydlwyd Menter Iaith Maelor i hybu’r iaith Gymraeg yn Sir Wrecsam. Yn 2017,  wedi blynyddoedd o gydweithio rhwng y ddwy Fenter, unodd y ddwy i greu Menter Iaith Fflint a Wrecsam. Gan nad yw pobl yn byw eu bywydau yn gyfyngedig rhwng ffiniau sirol, erbyn hyn mae’r Fenter yn  gwasanethu’r ddwy sir gydag un tîm agos o unigolion brwdfrydig. Felly gall unrhyw un dderbyn gwybodaeth am holl bethau Cymraeg y ddwy sir mewn un lle. Golyga hyn fod gan y Fenter fwy o staff i allu trefnu mwy o ddigwyddiadau cyffrous, cynnig mwy o gymorth a mwy o bosibiliadau.