Dolenni

Dyma ddolenni i wefannau rhai o’n prif bartneriaid a dolenni eraill a all fod yn ddefnyddiol i chi.

Mentrau Iaith Cymru

Mae Mentrau Iaith Cymru yn fudiad ymbarél sy'n cefnogi rhwydwaith o 22 Menter Iaith ledled Cymru, trwy hwyluso rhannu gwybodaeth, profiadau, syniadau ac adnoddau rhwng y Mentrau a phartneriaid eraill ar draws Cymru.

mentrauiaith.cymru

Dathlu'r Gymraeg

Grŵp ymbarél sydd am ddathlu llwyddiant y Gymraeg yw Dathlu'r Gymraeg ac sy'n galw am gyfres o fesurau cryfion newydd er mwyn sicrhau parhad yr iaith.

dathlu.org

Llywodraeth Cymru

Llywodraeth Cymru yw llywodraeth ddatganoledig Cymru. Maent yn gweithio i wella bywydau pobl yng Nghymru a gwneud Cymru yn lle gwell i fyw a gweithio.

llyw.cymru

Urdd Gobaith Cymru

Sefydlwyd Urdd Gobaith Cymru yn 1922 i roi cyfle i blant a phobl ifanc i ddysgu ac i gymdeithasu drwy gyfrwng y Gymraeg. Erbyn heddiw mae gan yr Urdd dros 50,000 o aelodau rhwng 8 a 25 mlwydd oed.

www.urdd.cymru

Mudiad Meithrin

Mae Mudiad Meithrin yn fudiad gwirfoddol ac mae'n cael ei gydnabod fel prif ddarparwr gofal ac addysg blynyddoedd cynnar cyfrwng Cymraeg yn y sector wirfoddol.

meithrin.cymru

BBC Radio Cymru

Gorsaf radio BBC Cymru yw BBC Radio Cymru, sy'n darlledu drwy gyfrwng y Gymraeg. Mae wedi bod yn darlledu rhaglenni radio yn Gymraeg ledled Cymru ers iddi ddarlledu gyntaf ar 3 Ionawr 1977.

bbc.co.uk/radiocymru

S4C

S4C yw'r unig sianel deledu Cymraeg yn byd. Fel darlledwr gwasanaeth cyhoeddus, mae'n comisiynu cwmnïau cynhyrchu annibynnol yng Nghymru i wneud y rhan fwyaf o'i raglenni.

s4c.cymru

Eisteddfod Genedlaethol Cymru

Eisteddfod Genedlaethol Cymru yw un o wyliau celfyddydol mawr y byd, sy’n dod â phobl o bob oed a chefndir ynghyd i ddathlu a mwynhau cymysgedd eclectig o gerddoriaeth, llenyddiaeth, dawns, theatr, celfyddyddau gweledol a llawer iawn mwy.

eisteddfod.cymru

Merched y Wawr

Mae Merched y Wawr yn fudiad sy’n gwneud pob math o bethau! – Coginio, crefftau, ciniawa, teithio, chwaraeon, darlithoedd, helpu elusennau, canu, cwisiau a llawer mwy. Prif nod y mudiad yw ymgyrchu dros hawliau’r iaith Gymraeg a hawliau marched.

merchedywawr.cymru

Cymraeg i Oedolion

Mae Cymraeg i Oedolion yn cynnig cyrsiau Cymraeg i ddysgwyr o bob lefel ym mhob rhan o Gymru.

learnwelsh.cymru

Cymdeithas y Ffermwyr Ifanc

CFfI Cymru yw'r mudiad ieuenctid wledig mwyaf yng Nghymru sy’n darparu cyfleoedd i dros 5,000 o aelodau ar draws Gymru, trwy rwydwaith o 12 ffederasiwn sirol a 155 o glybiau.

yfc-wales.org.uk/cymraeg

RhAG (Parents for Welsh Medium Education)Rhieni Dros Addysg Gymraeg (RhAG)

Mae RhAG yn gweithio i wella ac ehangu mynediad at ddarpariaeth addysg cyfrwng Cymraeg ledled Cymru.’

rhag.cymru

Cymraeg for KidsCymraeg i Blant

Mae Cymraeg i Blant yn cynnig cyngor rhad ac am ddim i rieni ar gyflwyno’r Gymraeg o’r Crud.

Welsh Language CommissionerComisiynydd y Gymraeg

Corff annibynnol gyda’r nod o hybu a hwyluso'r defnydd o’r Gymraeg. Gwneir hyn drwy ddwyn sylw i’r ffaith bod statws swyddogol i’r Gymraeg yng Nghymru a thrwy osod safonau ar sefydliadau.

Corff annibynnol gyda’r nod o hybu a hwyluso'r defnydd o’r Gymraeg. Gwneir hyn drwy ddwyn sylw i’r ffaith bod statws swyddogol i’r Gymraeg yng Nghymru a thrwy osod safonau ar sefydliadau.

Parallel.Cymru

Mae Parallel.cymru yn gylchgrawn arlein i roi llais i unrhyw un sydd yn gwneud pethau trwy gyfrwng y Gymraeg, ac i gyflwyno adnoddau, erthyglau, straeon, diwylliant Cymraeg a llyfrau i’r byd.

Saith Seren

Tafarn gymunedol sy'n ganolfan Gymraeg a Chymreig yn Wrecsam.

Tro Cymru

Ap i’th dywys ar droed gan Mynyddoedd Pawb yw Tro. Tyrd ar antur ar hyd llwybrau realiti estynedig ar gamera dy ffôn, a dod i wybod mwy am gyfoeth hanes Cymru o’th gwmpas.